esmalts d’Ucraïna

Yuliya Boroday – Olexander Boroday

del 6 al 13 de juny de 2010 – de 18 a 21h – de dilluns a diumenge
Museu Municipal de l’Esmalt Contemporani (MECS) – Torre Vella – C/ de l’Arquebisbe Pere de Cardona, s/n SALOU

Olexander i Yuliya BORODAY. Esmalts

El Museu de l’Esmalt Contemporani de Salou, en la seva vocació de difondre l’art de l’esmalt d’arreu del món, presenta una exposició d’esmalts, dels artistes ucraïnesos Olexander i Yuliya Boroday (pare i filla).
Exposició reduïda en obres i curta en el temps, per causes i dificultats inherents a la encara problemàtica situació d’aquest país, però no per això mancada de mèrits quant al valor artístic i d’interès cultural pels practicants i amadors d’aquest art.
Ucraïna té una llarga tradició en l’art de l’esmalt igual que Geòrgia, o Bizanci i altres països abans inclosos en l’òrbita global soviètica, avui independitzats. Una vasta zona on l’esmalt ja es coneixia des del primer mil·leni a C. A tots aquests països de l’àmbit eslau els uneixen unes característiques iconogràfiques i culturals definitòries i quan al procediment específic de l’esmalt i l’orfebreria, una mateixa tècnica i estil, raó per la qual és força difícil, fora de context, atribuir-ne les pertinències. Ucraïna ha tingut dos centres molt importants en el conreu de l’esmalt: Kíev (antiga capital de Rússia) i Lviv, on amb períodes de més o menys esplendor, l’esmalt s’ha vingut mantenint fins els nostres dies.
Olexander Boroday és un artista complet amb antecedents familiars en el món de l’art, tallat en facetes com els bons diamants, i en cada una d’elles llueix la seva personalitat. Boroday treballa des del quadre als grans formats o murals amb procediments convencionals com la pintura a l’oli, l’escultura, els metalls, els vitralls o l’esmalt al foc.
Yuliya Boroday, la seva filla, llicenciada en art, imparteix classes de disseny gràfic i utilitza l’esmalt al foc per expressar plàsticament la seva fina sensibilitat creativa.
L’obra d’aquests dos artistes impregnats atàvicament d’aquests substrat eslau, han evolucionat cap als corrents estètics actuals des d’un figuratiu expressiu a l’abstracció.
L’alcalde de Salou, Exm. Senyor Pere Granados i la direcció del Museu de l’Esmalt Contemporani els donen la benvinguda a Catalunya i els agraeix l’esforç, per les raons ja esmentades, de voler-nos venir a oferir aquest tast de la seva obra en esmalt.

Andreu Vilasis. Director del MECS
Núria L. Ribalta. Conservadora.

Olexander and Yuliya BORODAY. Enamels

The Museum of Contemporary Enamel in Salou, in his vocation of spreading the art of enamel around the world, presents an exhibition of enamellers artists from Ukraine Olexander and Yuliya Boroday (father and daughter).
Small quantity of works and in short time of exposure, because of difficulties and problems still inherent in the situation of this country, but not devoid of merit as to the artistic value and interest for cultural practitioners and lovers of this art.
Ukraine has a long tradition in the art of enamel like Georgia or Byzantium and other countries previously included in the overall Soviet orbit, now-independent. A vast area where the enamel was already known from the first millennium b C. In all these countries join the Slavic field iconographic and cultural characteristics and defining a specific procedure for the enamel and gold work, the same technique and style, that difficult, out of context, attributing their origin. Ukraine has had two very important centres of practising enamel: Kiev (former capital of Russia) and Lviv, where with periods of more or less splendour, the enamel has been maintained until today.
Olexander Boroday is a complete artist with a family history in the world of art, cut into facets as good diamond, and in each one shines his own personality. Boroday works from the normal pictures to the big panels or murals with conventional procedures such as oil painting, sculpture, metals, stained glass or fire enamel on metals.
Yuliya Boroday, his daughter, a graduate in art, teaches graphic design and uses enamel to express his subtly creative sensibility.
The work of these two artists impregnated atavistically of this Slavic substrate, have evolved into the current aesthetic trends from a figurative expression to the abstraction.
The mayor of Salou, Exm. Mr Pere Granados and direction of the Museum of Contemporary Enamel welcome them to Catalonia and appreciates the effort, for the reasons already mentioned, they want to come to offer us this tasting of his work in enamel.

Andreu Vilasis: Director of MECS
Núria L. Ribalta. Curator.