Centre

CIDAE (Centre d’Informació i Difusió de l’Art de l’Esmalt), situat a Barcelona, és l’associació nacional en estreta col.laboració amb els comitès internacionals d’esmaltistes. CIDAE fou fundat per Andreu Vilasís el 1983.

Com a Centre d’informació i difusió de l’art de l’ESMALT i com associació sense ànim de lucre, té com a principal objectiu la divulgació i promoció de l’art de l’esmalt al foc sobre metalls.

CIDAE publica la revista “L’ ESMALT” en català i castellà. Es tracta d’una revista trimestral dedicada a l’esmalt vitrificable sobre metalls i altres arts afins. El seu objectiu és donar informació sobre la història, el concepte artístic actual i les tècniques de l’esmalt, així com estimular i obrir vies de comunicació entre els esmaltistes i els amants d’aquest art arreu del món, augmentant-ne el coneixement general del públic i revaloritzant-lo.

CIDAE informa sobre exposicions, certamens, concursos, premis, simposiums i conferències tant a nivell nacional com internacional.

CIDAE promou i organitza exposicions internacionals com “El Món de l’Esmalt” (des de 1985) a Salou, o el premi Emison a Barcelona (des de 1988) amb facilitats i avantatges en la participació pels seus associats.

Barcelona’s CIDAE (Centre d’Informació i Difusió de l’Art de l’Esmalt) is an association in close collaboration with international enameller comitees. CIDAE was founded by Andreu Vilasís in 1983.

As a center of information and popularization of the art of ENAMEL and as a non-profit associaton, its main purpose is transmission and promotion of the art of fire enamel over metals.

CIDAE publishes “L’ ESMALT” magazine in Catalan and Spanish. This is a quarterly magazine dedicated to vitrifiable enamel over metals and other sister arts. Its objective is to inform about history, current artistic concepts and techniques of enamel, an also to stimulate and open ways of communication among enamellers and lovers of this art around the world, increasing the knowledge of it for the general public and to rekindle its value.

CIDAE informs about exhibitions, contests, prizes, simposiums and conferences, at a national and international level.

CIDAE promotes and organises international exhibitions such as “El Món de l’Esmalt” (since 1985) in Salou, or the Emison prize in Barcelona (since 1988) with special opportunities and advantages to its members.

CIDAE (Centre d’Informació i Difusió de l’Art de l’Esmalt), situado en Barcelona, es la asociación nacional en estrecha colaboración con los comités internacionales de esmaltadores. CIDAE fué fundado por Andreu Vilasís en 1983.

Como Centro de información y difusión del arte del ESMALTE y como asociaón sin ánimo de lucro, tiene como principal objetivo la divulgación y promoción del arte del esmalte al fuego sobre metales

CIDAE publica la revista “L’ ESMALT” en catalàn y castellano. Se trata de una revista trimestral decicada al arte del esmalte vitrificable sobre metales i otras artes afines. Su objetivo es dar información sobre la historia, el concepto artístico actual i las tecnicas del esmalte, así como estimular i abrir vías de comunicación entre los esmaltadores y los amantes de éste arte alrededor del mundo, aumentando el conocimiento general del público y revalorizándolo.

CIDAE informa de exposiciones, certámenes, concursos, premios, simposios i conferencias tanto a nivel nacional como internacional.

CIDAE promueve i organiza exposiciones internacionales como “El Món de l’Esmalt” (desde 1985) en Salou, o el premio Emison en Barcelona (desde 1988) con facilidades y ventajas en la participación de sus socios.